Pravidla a postupy

 

 Pravidla a postupyI. ÚVODSpolečnost NHT Global Europe S.r.l. se nadále označuje jako „NHT Global“ nebo „Společnost“, zatímco nezávislí distributoři společnosti NHT Global se označují jako „distributoři“.Tato Pravidla a postupy upravují způsob, jakým distributoři provádějí obchodní činnost se společností NHT Global. Tato Pravidla a postupy spolu s Distributorskou přihláškou a smlouvou a Plánem odměňování (v tomto dokumentu dále společně označované jako „Smlouva“), ať v podobě existující nyní nebo případně později upravené, představují úplnou a závaznou dohodu a ujednání mezi nezávislým distributorem NHT Global a společností NHT Global. Nedodržení ustanovení kterýchkoli z těchto dokumentů může mít za následek ukončení Smlouvy.V případě, že by kterákoli část Smlouvy, nebo jakéhokoli instrumentu zveřejněného společností NHT Global, byla u příslušného soudu prohlášena za neplatnou, zůstane zbytek takových pravidel, přihlášek nebo instrumentů v plné platnosti a účinnosti.

. Ve svých jednáních jakožto distributor společnosti NHT Global se budu chovat čestně a spravedlivě.

. Svoji činnost budu provádět způsobem, který bude pozvedávat moji pověst i kladnou pověst vybudovanou společností NHT Global.

. Budu zdvořilý a uctivý ke každému člověku, kterého budu v průběhu mých činností jakožto nezávislý distributor společnosti NHT Global kontaktovat.

. Budu plnit své závazky vedoucího jakožto sponzor, včetně školení, podpory a komunikace s distributory v mé organizaci.

. Výrobky společnosti NHT Global ani program Odměňování nebudu představovat nepravdivě.

. Nebudu sponzorovat ani se nepokusím sponzorovat jakéhokoli distributora společnosti NHT Global přímo ani nepřímo v jakémkoli jiném programu síťového marketingu, ani nebudu provozovat klamavé či protiprávní praktiky.

. Budu pamatovat na to, že i mé osobní zkušenosti a výhody získané z výrobků, služeb nebo programů společnosti NHT Global mohou být vykládány jako neoprávněné „šíření označujících tvrzení“.

. Chápu a souhlasím, že jsem výlučně odpovědným za veškeré finanční a/nebo právní závazky, které mi vzniknou v průběhu mé činnosti jakožto distributora, a veškeré dluhy a povinnosti budu plnit tak, jak se to od distributora vyžaduje.

II. NEZÁVISLÝ DISTRIBUTOR

Bydliště distributora. Pouze fyzické či právnické osoby, které jsou rezidentem EU (Evropské unie), se kvalifikují k tomu, aby se mohly stát distributorem společnosti NHT Global.

Postavení nezávislé smluvní strany. Distributor není zaměstnancem a nemohl by se za žádných okolností považovat za zaměstnance, a tudíž se s ním nebude jako se zaměstnancem zacházet ani pro daňové účely.

Všichni distributoři jsou nezávislými smluvními stranami zabývajícími se svými samostatnými obchodními činnostmi. Distributory nelze považovat za kupující franšízy, a Smlouva mezi společností NHT Global a jejími distributory ani nevytváří vztah zaměstnavatele/zaměstnance, zprostředkování, partnerství či společný podnik. Distributoři se považují za maloobchodní prodejce pracující za provizi, a to způsobem nikoli stálým. Italští distributoři nejsou překupníky. Italští rezidenti by měli být ustanovováni jako „Incaricato“ a mělo by jim být umožněno provádět podomní prodej v Itálii. Osoby, které nejsou rezidenty Itálie, mohou jednoduše občas obstarávat prodej, ale nelze je ustanovovat jako „Incaricato“ a nesmějí provádět podomní prodej v Itálii. Distributoři mají přísně zakázáno uvádět nebo naznačovat, ať ústně či písemně, že jejich vztah je v čemkoli jiný, než jak je uvedeno výše. Každý distributor je povinen společnost NHT Global zbavit odpovědnosti ve vztahu k jakýmkoli nárokům, škodám či odpovědnosti vyplývající z obchodních činností distributora. Distributoři nemají žádné oprávnění zavazovat společnost NHT Global k jakémukoli závazku. Každý distributor se podporuje v tom, aby si určoval své vlastní hodiny a určoval i své vlastní postupy za podmínky, že bude dodržovat podmínky Smlouvy.

Obchodní chování. Distributoři budou veškeré své obchodní činnosti provádět profesionálním a etickým způsobem, který bude pozvedávat pověst distributora i kladnou pověst společnosti NHT Global. Distributoři se nebudou dopouštět žádného chování, které by se záporně odrazilo na obrazu společnosti NHT Global nebo kteréhokoli jiného distributora. Distributoři se budou chovat slušně a zdvořile ke každému člověku, kterého kontaktují, včetně zaměstnanců a činitelů firemní kanceláře společnosti NHT Global, a svůj distributorský stav budou realizovat takovým způsobem, aby respektovali výrobky a profesionalitu společnosti NHT Global i jejích ostatních distributorů. Distributor nebude za žádných okolností znevažovat či narušovat jméno či pověst společnosti NHT Global v souvislosti s marketingem výrobků společnosti NHT Global, ani nezneužije jakékoli důvěrné nebo chráněné informace nebo obchodní tajemství (včetně jména distributora a seznamů adres) k použití distributorem nebo jinými osobami.

Odpovědnost za výrobky. Společnost NHT Global udržuje pojištění odpovědnosti za výrobky u veškerých svých výrobků. Společnost NHT Global však trvá na tom, že je obezřetné a doporučuje se, aby všichni distributoři měli vhodné pojištění odpovědnosti z obchodní činnosti pro své osobní obchodní činnosti.

Žádná ochrana pro nesprávné použití. Příkladem odpovědnosti za nesprávné použití je porušení omezení týkajících se tvrzení ohledně zdraví či doporučení k užívání. Společnost NHT Global kryje pouze ty způsoby užití a ty účely, které jsou konkrétně stanovené na obalu nebo v písemných materiálech společnosti NHT Global. Distributor, který se pokusí změnit nebo upravit etiketu nebo obal, který falešně představuje výrobek nebo který činí tvrzení jiná než ta, která jsou uvedená v písemných materiálech společnosti NHT Global, se zbavuje ochrany poskytované pojištěním společnosti NHT Global.

Nevyžaduje se nákup. Žádný distributor není povinen zakoupit jakékoli výrobky, služby či programy společnosti NHT Global.

Přihlášení distributorů. Společnost NHT Global svým distributorům poskytuje následující služby: osobní marketingovou internetovou stránku, která zahrnuje web hosting. Společnost NHT Global také poskytuje administrativní službu, která distributorovi umožňuje řídit svoji obchodní činnosti, prohlížet online nástroje a stahovat marketingový materiál, zkoumat výpočet a placení provizí, i mít přístup k dřívějším záznamům o nákupech distributora.

Za výše uvedené služby se budou účtovat poplatky v závislosti na možnosti přihlášení zvolené distributorem v souladu s tím, co je uvedeno v Plánu odměňování.

Práva distributora. Všichni distributoři jsou oprávnění nakupovat a propagovat prodej výrobků společnosti NHT Global a zúčastnit se Plánu odměňování společnosti NHT Global. Všichni distributoři společnosti NHT Global mohou sponzorovat nové distributory.

Právní způsobilost s ohledem na věk. Distributoři musejí být ve věku právní způsobilosti ve své zemi nebo státu, kde mají bydliště, aby mohli provozovat subjekt společnosti NHT Global.

Manželské páry. Každý účastník nebo právní subjekt je omezen na jedno distributorství. Manželé mohou mít každý své vlastní distributorství u společnosti NHT Global. Manželé musejí být ve stejné linii sponzorství a manžel nesmí být spojen přímo ani nepřímo s distributorskými pozicemi v jiných downline organizacích. Jednání jednoho z manželů se připisuje oběma manželům.

Právnické osoby, partnerství a trusty. Akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, partnerství a/nebo trusty se mohou stát distributory POUZE tehdy, je-li vyplněná Přihláška a smlouva doprovázena ověřenými opisy zakladatelské listiny, zakladatelské smlouvy, stanov, partnerské smlouvy nebo listiny trustu nebo jiné zakládací listiny či zakladatelských dokumentů podaných u státu nebo organizace (v příslušných případech).

K zajištění dodržování této Smlouvy musejí distributoři poskytnout úplný seznam veškerých ředitelů, statutárních orgánů a akcionářů zapojených do dané akciové společnosti. Takový dokument se musí poslat faxem nebo emailem na Oddělení podpory (Support Department) společnosti NHT Global. Společnosti s ručením omezeným musejí poskytnout úplný seznam všech společníků, statutárních orgánů a vedoucích pracovníků. Partnerství musejí sdělit veškeré společníky s neomezeným ručením i veškeré společníky s omezeným ručením. Trusty musejí sdělit správce a beneficienty. V případě, že kterýkoli akcionář, partner, společník nebo ředitel distributora je sám právnickou osobou, pak se informace vyžadované výše pro distributora vyžadují také ve vztahu k takovému akcionáři, partnerovi, společníkovi či řediteli.

Akcionáři, společníci, partneři, beneficienti a správci, ředitelé a statutární orgány, podle příslušného případu, se zavazují zůstávat osobně odpovědnými vůči společnosti NHT Global a vázanými veškerými Pravidly a postupy. Formulář potvrzující takovou osobní odpovědnost a podepsaný každou osobou musí být založený u společnosti NHT Global. V jakékoli distributorské pozici zapojující úsilí více než jedné osoby, ať jde o obchodní společnost, partnerství nebo trust, se jednání jednoho účastníka odráží na distributorství jako celku. V případě, že se zjistí, že jeden člen porušil ustanovení a podmínky Pravidel a postupů společnosti NHT Global, pak se má za to, že se porušení dopustilo distributorství jako celek.

Fiktivní a/nebo smyšlená jména. Osoba či subjekt nesmí zažádat o distributorství s použitím fiktivního či smyšleného jména, ani použít totožnost jiné osoby či jiného subjektu, kteří nebudou s distributorstvím spojeni. Nikdo nesmí zadat finanční identifikační kód, který nebyl udělen primární osobě či primárnímu subjektu daného distributorství.

DIČ pro účely DPH. Distributor je povinen společnosti NHT Global sdělit své osobní DIČ pro účely DPH a kopii svého registračního osvědčení pro účely DPH, jakmile:

– se stane distributorem společnosti NHT Global, je-li již subjektem DPH

– získá DIČ pro účely DPH podle požadavků právních předpisů o DPH

Zdanění. Distributoři se pro účely italského práva považují za nezávislé smluvní strany. Distributoři plně odpovídají za dodržování platných právních předpisů. Společnost NHT Global odpovídá pouze za požadavky v oblasti daní a sociálních příspěvků týkající se distributorů, kteří se považují za osoby spojené se společností NHT Global podle platných právních předpisů.

Společnost NHT Global bude v souladu s platnými právními předpisy určovat, srážet a platit srážkové daně a sociální příspěvky z provizí, prémií, odměn i z veškerého ostatního protiplnění, které bude distributorovi placeno společností NHT Global.

Distributor je povinen společnosti NHT Global poskytovat veškeré informace o daních a sociálních příspěvcích požadované společností NHT Global za účelem určení jeho správné pozice z hlediska daní a sociálních příspěvků.

V případě, že distributor společnosti NHT Global výše uvedené požadované informace neposkytne, je společnost NHT Global oprávněna mu přestat platit provize a/nebo pozastavit a/nebo ukončit Smlouvu.

Placení provizí. Placení provizí se bude provádět týdenním způsobem.

Fakturace. Společnost NHT Global je k dispozici pro vystavování faktur na provize jménem Distributorů v případech, kdy to právní předpisy vyžadují. Distributor musí společnost NHT Global požádat o vystavení faktur jeho jménem.

Jednání v souladu s právními předpisy. Všichni distributoři jsou povinni jednat v souladu s veškerými příslušnými zákony a předpisy i místními nařízeními a předpisy týkajícími se provozování jejich obchodní činnosti. Všichni distributoři odpovídají za svá vlastní manažerská rozhodnutí a výdaje, včetně veškerých odhadovaných příjmů a daní ze samostatné výdělečné činnosti. Jelikož distributoři nejsou zaměstnanci společnosti NHT Global, společnost NHT Global neodpovídá za placení či spolu-placení jakýchkoli zaměstnaneckých výhod.

Osobní identifikační číslo distributora. Společnost NHT Global vystaví v době přihlášení Osobní identifikační číslo (PIN) distributora. PIN distributora se musí uvádět na veškeré korespondenci se společností NHT Global, včetně administrativních dokumentů týkajících se sponzorování, objednávání výrobků, žádostí o asistenci, atd.

Žádná výhradní území. Pro účely náboru nejsou dána žádná výhradní území, a žádný distributor nesmí implicitně ani výslovně uvádět, že má jakákoli výhradní územní práva. Nejsou žádná zeměpisná omezení týkající se sponzorství distributorem, s výjimkou v těch cizích zemích, které nebyly společností NHT Global oficiálně otevřeny.

Jiné služby a výrobky. Distributoři nemají zakázáno prodávat služby a výrobky jiných společností, avšak přímá či nepřímá propagace těchto výrobků a služeb distributorům společnosti NHT Global je omezena na ty, kteří jsou osobně sponzorovaní. Distributor, o kterém se zjistí, že jedná v rozporu s tímto pravidlem, riskuje ztrátu nákupních výhod, možné pozastavení a/nebo ukončení Smlouvy a pozastavení či ukončení účasti na Plánu odměňování společnosti NHT Global, vedle dalších opatření, která je společnost NHT Global případně oprávněna uskutečnit.

Křížový nábor. Nábor jiných osob přímo či nepřímo, ať prostřednictvím písemných, ústních či implicitních prostředků, z jedné (1) distributorské organizace společnosti NHT Global do jiné, je přísně zakázáno.

Vyjadřování úředních schválení. Federální a státní regulační úřady zřídka schvalují či doporučují programy přímého prodeje nebo jejich výrobky. Distributoři tedy nesmějí vyjadřovat přímo ani nepřímo, že marketingový program či výrobky společnosti NHT Global byly schváleny/posouzeny/doporučeny či jinak podpořeny jakýmkoli veřejnoprávním orgánem.

Medicínská léčba, schválení a terapie. Distributoři chápou, že přímo ani nepřímo neřeknou, že jakýkoli výrobek společnosti NHT Global je schválený veřejnoprávním orgánem, ani nebudou tvrdit či naznačovat, že jakoukoli diagnózu, posouzení, prognózu, popis, léčbu, terapii nebo řešení či léčení nemoci, onemocnění či choroby lze zlepšit požíváním nebo použitím daného výrobku. Distributoři chápou, že výrobky společnosti NHT Global nejsou nabízeny, zamýšleny ani určeny jako medicínská léčba jakékoli poruchy či nemoci, ať psychické či fyzické.

III. SPONZORSTVÍ A ŠKOLENÍ A PODMÍNKY SKONČENÍ

Sponzorování. Distributoři jsou oprávněni sponzorovat jiné distributory v Itálii, Evropě i dalších zemích oficiálně otevřených společností NHT Global pro program společnosti NHT Global. Distributoři jsou však odměňováni pouze za vytváření prodeje výrobků, a nikoli za sponzorování nových distributorů do programu.

Prodej/převod distributorství. Distributorství lze prodat nebo převést na nedistributora pouze po uplynutí období šesti (6) měsíců, kdy bylo vedeno na jméno původního distributora. Vyplněný a notářsky ověřený formulář o Prodeji/převodu se musí předložit Oddělení podpory (Support Department). Schválením a přijetím takového převodu/prodeje se jakýkoli dříve narostlý objem ruší.

Vícečetné přihlášky. V případě, že jeden zájemce podá více formulářů Přihlášky a smlouvy uvádějící více sponzorů, pak bude přijat pouze první vyplněný formulář, který společnost NHT Global obdrží. Společnost NHT Global si vyhrazuje právo činit podle svého výlučného uvážení ve vztahu k veškerým takovým sporům konečné rozhodnutí.

Změny/opravy umístění. O změny/opravy umístění lze požádat ve lhůtě tří (3) dnů ode dne přihlášení. Takové úpravy vyžadují písemný souhlas směrovaný na Oddělení podpory (Support Department) podaný osobní kanceláří sponzora, jakož i přesun distributora a v některých případech upline distributora.

Oprava sponzora. Změny sponzora nejsou povoleny. Opravy sponzora lze však provést, pokud jsou nahlášeny Oddělení podpory (Support Department) ve lhůtě tří (3) pracovních dnů. O opravy sponzora musí být požádáno ze strany distributorské kanceláře současného (původního) sponzora, a to s uvedením důvodu, proč je třeba provést opravu.

Nabytí podniku. Distributor, který má zájem získat podíly na podniku jiného distributora, musí nejprve ukončit svůj distributorský status a čekat po dobu šesti (6) měsíců ode dne oznámení o odstoupení, než se stane způsobilým k takové koupi. Veškeré takové transakce musejí být v plném rozsahu oznámeny podáním vyplněného formuláře o Prodeji/převodu na Oddělení podpory (Support Department) společnosti NHT Global, kteréžto podání podléhá schválení Společností.

Přidání spoluzájemců. Při přidání spoluzájemce (buď jednotlivce nebo právnické osoby) ke stávajícímu distributorství vyžaduje společnost NHT Global jak písemnou žádost, tak i řádně vyhotovenou Přihlášku a smlouvu obsahující DIČ pro účely DPH a podpisy jak zájemce, tak i spoluzájemce. Původní zájemce musí zůstat stranou původní Přihlášky a smlouvy. V případě, že si původní distributor přeje svůj distributorský vztah ke společnosti NHT Global ukončit, musí tak učinit v souladu s pravidly společnosti NHT Global. Není-li toto dodrženo, bude tato obchodní činnost vystoupením původního distributora zrušena. Veškeré šeky na prémie a provize budou zasílány na zaznamenanou adresu distributorství. Spoluzájemce nesmí za žádných okolností být členem jakéhokoli jiného distributorství. Vezměte prosím na vědomí, že úprava povolená v rámci tohoto odstavce nezahrnuje změnu sponzorství.

Osobní informace. Osobní informace, jako je například heslo kanceláře distributora, adresa distributora, telefonní číslo, atd., budou považovány za důvěrné a nebudou sdíleny s žádnou jinou osobou mimo společnost NHT Global, nevyžaduje-li to zákon. V případě nouze může dotazující subjekt kontaktovat Oddělení podpory (Support Department) společnosti NHT Global, které bude distributora informovat o tom, že se ho někdo pokouší kontaktovat. Osobní údaje distributorů budou společností NHT Global zpracovávány v souladu s D.Lgs. n. 196/2003 (zákonem o soukromí) pro účely týkající se finančních, účetních a právních povinností, spravování vztahu a Smlouvy (objednávky, dodávky, faktury, kontrola solventnosti, soudní řízení, asistence, placení provizí) a pro účely související s obchodní činností (marketing a reklama, analýza a marketingový průzkum, propagace, spokojenost zákazníků, kampaně a podobně, analýza statistických údajů). Údaje budou také zpracovávány zavedením a správou ústředních archívů, použitím papírových či automatizovaných prostředků nebo počítačů přístupných pouze kvalifikovanému a autorizovanému personálu. Poskytnutí osobních údajů nezbytných pro splnění zákonných požadavků a/nebo pro uzavření a/nebo realizaci Smlouvy je povinné a jakékoli i částečné opominutí nebo nesprávnost při poskytnutí takových údajů může společnosti NHT Global bránit v plnění smluvních či právních povinností. Poskytnutí dalších osobních údajů je nepovinné a obecně je to užitečné v zájmu poskytování lepších služeb; odmítnutí nebude mít žádný záporný důsledek. Osobní údaje distributora by mohly být předány do jiných společností skupiny společnosti NHT Global i mimo území EU ke stejným výše uvedeným účelům nebo třetím subjektům specializujícím se na: (i) správu softwaru, správu hardwaru, automatizované a počítačové systémy; (ii) zpracovávací a zaznamenávací systémy; (iii) tisk, zasílání, rozesílání, přepravu a třídění komunikací zákazníkům; (iv) financování, inkasování dluhů a analýzu finančních rizik. Distributor může vždy vykonat práva podle článku 7 zákona o soukromí. Správce údajů je společnost NHT Global se sídlem na adrese Via dei Tigli 6/D Opera (Milano) Itálie. Přístupem na internetové stránky www.nhtglobaleu.com nebo kontaktováním kanceláře lze získat aktualizovaný seznam Správců údajů. Vyplněním [a podepsáním] Distributorské přihlášky a smlouvy distributor potvrzuje výše uvedené informace a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, včetně jejich sdělování a předávání mimo území EU.

Požadavek školení. Distributoři jsou povinni zajišťovat dostatečné proškolení distributorů, které sponzorují. „Dostatečné proškolení“ zahrnuje mimo jiné i školení ohledně Pravidel a postupů, Plánu odměňování, informací o výrobcích, vhodných obchodních zvyklostí, prodejních strategií a etického obchodního chování. Sponzor jakožto vedoucí musí udržovat trvající, profesionální spojení s distributory ve své organizaci a musí v dobré víře plnit povinnost provádění kontrolní, prodejní nebo distribuční funkce ve vztahu k prodeji nebo dodávání výrobků a služeb konečnému spotřebiteli.

Odstoupení. Kterýkoli distributor může dobrovolně odstoupit od svého distributorského statusu tím, že neprovede obnovení tehdy, kdy je to zapotřebí, nebo zasláním písemného oznámení společnosti NHT Global k rukám Oddělení podpory (Support Department). Odstoupení nabývá účinnosti obdržením takového oznámení. Distributor, který ze svého distributorství odstoupí, nesmí podat opětovnou přihlášku, ať jednotlivě nebo s finančními podíly v jakémkoli jiném distributorském subjektu, po dobu šesti (6) měsíců ode dne odstoupení.

Pozastavení. Společnost NHT Global si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit kteroukoli distributorskou pozici s uvedením důvodu v případě, že je určeno, že daný distributor porušil ustanovení Smlouvy, včetně ustanovení Pravidel a postupů ve znění případných pozdějších změn nebo ustanovení příslušných právních předpisů a norem o poctivém obchodování. Takové nedobrovolné pozastavení provede společnost NHT Global podle svého uvážení. Společnost NHT Global distributora uvědomí buď poštovní zásilkou nebo emailem zaslaným na poslední adresu uvedenou u společnosti NHT Global pro daného distributora. V případě pozastavení se distributor zavazuje, že se okamžitě přestane představovat jako distributor společnosti NHT Global.

V průběhu vyšetřovací lhůty pozastavení budou jakékoli provize, odměny nebo prémie, které jsou případně splatné, společností NHT Global drženy v odkladu až do vyřešení věci. V případě, že by dané porušení bylo prohlášeno za nepodložené nebo bylo odvolání společností NHT Global vyhodnoceno a přijato, bude pozastavení zrušeno a jakékoli provize, odměny nebo prémie budou distributorství připsány. V průběhu příslušného období pozastavení mohou být výrobky a služby společnosti NHT Global pozastaveným distributorem nakupovány za distributorskou cenu. Pozastavený distributor však nemá právo se v průběhu příslušného období pozastavení představovat jako distributor, propagovat svůj distributorský podnik ani výrobky. V jakémkoli případě, kdy je příslušný právní předpis v rozporu s výše uvedeným nebo vyžaduje další nebo jiné kroky než stanovené ve výše uvedených ustanoveních, bude takový postup automaticky upraven tak, aby byl v souladu s požadavky na rezidenty daného konkrétního státu.

V případě, že je distributor na určitou dobu podroben pozastavení z důvodu porušení, nebude oprávněn získávat provize či odměny za období trvání pozastavení.

Ukončení. Distributorství a příslušnou Smlouvu je možné ukončit z důvodu porušení kterýchkoli z podmínek Smlouvy. Oznámení o ukončení, s uvedením důvodů pro tento krok, bude distributorovi poskytnuto v písemné podobě a doručeno buď prostřednictvím poštovního doručení nebo emailem. Ukončení nabude účinnosti okamžikem uvedeným v daném oznámení, není-li distributorem podáno včasné odvolání v souladu s postupem pro odvolání uvedeným níže.

Odvolání. Distributor podrobený pozastavení nebo ukončení může podat proti tomuto kroku odvolání předložením dopisu Oddělení pro dodržování předpisů (Compliance Department) společnosti NHT Global s uvedením důvodů pro odvolání. (Poznámka: Za žádných okolností nebudou přijímány jakékoli telefonáty). Dopis s odvoláním musí být společností NHT Global obdržen ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení společnosti NHT Global nebo podle pokynů v oznámení. V případě, že společnost NHT Global dopis s odvoláním neobdržela do dne uplynutí lhůty, stává se nedobrovolné pozastavení nebo ukončení automaticky konečným.

V případě, že distributor podá včasné odvolání, společnost NHT Global je podle svého výlučného uvážení posoudí a distributora i stěžovatele uvědomí o svém rozhodnutí. Rozhodnutí společnosti NHT Global je konečným a nebude podléhat dalšímu posuzování.

V případě, že je odvolání na základě dokumentace a důkazů předložených proti distributorovi zamítnuto, zůstává pozastavení nebo ukončení v účinnosti ke dni původního oznámení společnosti NHT Global.

Nástupnictví. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení tohoto článku platí, že úmrtím distributora přejde distributorský subjekt na jeho nástupce do jeho podílu v souladu s tím, co stanoví zákon, za předpokladu, že nástupce v podílu předložil Oddělení podpory (Support Department) společnosti NHT Global vyplněný formulář o Prodeji/převodu spolu s ověřenými opisy úmrtního listu a závěti, trustu nebo jiného instrumentu. Nástupce bude poté mít nárok na veškerá práva a bude podléhat veškerým povinnostem jako kterýkoli jiný distributor. Dále platí, že nástupce v podílu musí být ve věku právní způsobilosti ve své zemi trvalého pobytu.

Rozvod nebo rozpuštění. V průběhu projednávání rozvodu nebo rozpuštění subjektu musejí obě strany přijmout jeden z následujících způsobů fungování:

. Jedna ze stran může, s písemným souhlasem ostatních, podnik NHT Global provozovat na základě písemného určení ze strany společnosti NHT Global o jednání přímo a pouze s druhým manželem nebo nevystupujícím společníkem/akcionářem, partnerem nebo správcem.

. Strany mohou podnik NHT Global i nadále provozovat společně v rámci obvyklého průběhu obchodní činnosti, přičemž veškerá odměna placená společností NHT Global bude vyplácena na společná jména distributorů nebo na jméno subjektu, který má být rozdělen, a to podle toho, jak se strany mezi sebou nezávisle dohodnou.

Podobně platí, že společnost NHT Global za žádných okolností nebude dělit provize a šeky na prémie mezi rozvádějící se manžele nebo členy rozpouštěných subjektů. Společnost NHT Global uzná pouze jednu (1) downline organizaci a vystaví pouze jeden (1) šek na provizi pro každý podnik NHT Global a každý provizní cyklus. Šeky na provize budou vždy vystavovány na stejného jednotlivce nebo stejný subjekt. V případě, že strany řízení o rozvodu nebo rozpuštění nejsou schopni vyřešit spor ohledně dispozice s provizemi a vlastnictví podniku, bude Smlouva nedobrovolně zrušena.

V případě, že dřívější manžel nebo dřívější společník v subjektu se úplně vzdal veškerých práv ke svému původnímu podniku NHT Global, je pak tudíž oprávněný se přihlásit pod jakýmkoli sponzorem podle svého výběru, za podmínky, že splňuje požadavek čekací doby stanovené společností NHT Global. V takovém případě však platí, že dřívější manžel nebo účastník nemá žádná práva k jakémukoli distributorovi ve své organizaci ani k jakémukoli dřívějšímu distributorovi.

Dohoda o mlčenlivosti. Distributoři mohou získat přístup k důvěrným informacím prostřednictvím internetových stránek společnosti NHT Global. Konkrétně, aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného, platí, že informace obsažené v jakékoli genealogické nebo downline zprávě poskytnuté nebo přístupné distributorovi společností NHT Global jsou chráněné a důvěrné, patří společnosti NHT Global a jsou jí vlastněné, a jsou distributorovi předávány nebo dávány k dispozici v přísné tajnosti. Distributor se zavazuje, že žádné takové důvěrné nebo chráněné informace nesdělí jakémukoli třetímu subjektu, ať přímo nebo nepřímo, a že takové informace ani nevyužije k tomu, aby společnosti NHT Global konkuroval. Tyto informace se smějí používat výhradně k propagaci programu společnosti NHT Global. Distributor a společnost NHT Global souhlasí s tím, že nebýt této dohody o mlčenlivosti a utajení, tak by společnost NHT Global tyto informace distributorovi neposkytla, a ani by mu je nedala k dispozici. Kterýkoli distributor, u kterého se zjistí nebo bude nahlášeno, že jednal v rozporu s tímto pravidlem, riskuje nejen ztrátu nákupních výhod, ale i možné pozastavení účasti na Plánu odměňování či ukončení Smlouvy, a společnost NHT Global může požadovat soudní zákaz či příkaz a/nebo náhradu škody v nejširším rozsahu povoleném zákonem. Je dohodnuto, že toto ustanovení zůstane v účinnosti i po skončení nebo uplynutí doby trvání této Smlouvy.

Reference o výrobcích. Každý distributor je nabádán k tomu, aby své nadšení vyplývající z požívání a užívání výrobků sdílel. Společnost NHT Global si vyhrazuje právo používat výroky a fotografie dobrovolně podané jejímu Oddělení podpory (Support Department) ze strany distributorů a zákazníků ve svých propagačních materiálech bez jakékoli finanční či jiné náhrady. Každý distributor podepsáním Smlouvy vyjadřuje souhlas k tomu, aby společnost NHT Global tyto jeho reference zveřejnila.

Zákaz snahy získat osoby. Po dobu trvání tohoto dokumentu a po dobu pěti (5) let po skončení nebo uplynutí doby trvání vztahu mezi distributorem a společností NHT Global, ať z jakéhokoli důvodu, nesmí distributor svým jménem ani pro jakoukoli jinou osobu, partnerství, sdružení, obchodní společnost či jiný subjekt najmout nebo se snažit získat jakéhokoli zaměstnance, jiného distributora, zákazníka, výrobce nebo dodavatele společnosti NHT Global nebo kteréhokoli z jejích spřízněných subjektů, nebo se jakýmkoli způsobem snažit ovlivnit nebo přesvědčit jakéhokoli zaměstnance, jiného distributora, zákazníka, výrobce nebo dodavatele společnosti NHT Global nebo kteréhokoli z jejích spřízněných subjektů, aby změnili svůj zaměstnanecký nebo obchodní vztah se společností NHT Global nebo s jejími spřízněnými subjekty, a žádný distributor nesmí ani použít nebo sdělit jakékoli osobě jakékoli informace společnosti NHT Global získané v době, kdy byla v účinnosti Smlouva, týkající se jmen a adres společnosti NHT nebo kterýchkoli jejích spřízněných subjektů, zaměstnanců nebo distributorů. Je dohodnuto, že toto ustanovení zůstane v účinnosti i po skončení nebo uplynutí doby trvání Smlouvy.

Zákaz konkurence. V průběhu doby trvání Smlouvy se každý distributor zavazuje, že nebude konkurovat ochranitelným obchodním zájmům společnosti NHT Global tím, že by prodával nebo propagoval jiný výrobek nebo příležitosti konkurující výrobkům a službám společnosti NHT Global (ve vztahu k prodeji nebo propagaci nekonkurujících služeb nebo výrobků viz omezení vysvětlené v bodu Jiné služby a výrobky). Distributor potvrzuje a uznává, že tato omezení jsou nezbytná k tomu, aby mohla společnost NHT Global chránit své hodnotné zájmy, a souhlasí s tím, že jakýkoli soudní zákaz či příkaz a/nebo jiné opatření je nezbytné a vhodné k tomu, aby mohla společnost NHT Global takové zájmy chránit.

Důvěrnost prodejců. Obchodní vztahy společnosti NHT Global s jejími prodejci, výrobci a dodavateli jsou důvěrné. Distributor nesmí kontaktovat, přímo ani nepřímo, hovořit ani komunikovat s jakýmkoli zástupcem ani s jakýmkoli dodavatelem, výrobcem nebo prodejcem s výjimkou na akci sponzorované společností NHT Global, na které je zástupce přítomen na žádost společnosti NHT Global. Porušení tohoto pravidla může mít za následek ukončení distributorských výhod a možné nároky na náhradu škod v případě, že vztah s prodejcem/výrobcem/dodavatelem je kontaktem ze strany distributora narušen.

IV. OCHRANNÁ ZNÁMKA, PÍSEMNÉ MATERIÁLY A REKLAMA

Ochranná známka. Jméno společnosti NHT Global, i jména veškerých výrobků, služeb a programů společnosti NHT Global, jsou ochrannou známkou společnosti NHT Global a jsou jí vlastněny. Pouze společnost NHT Global je oprávněna vyrábět a nabízet výrobky a písemné materiály pod těmito ochrannými známkami. Toto zahrnuje mimo jiné i diapozitivy, materiály pro projektor, brožury, videa, doménové adresy, emailové adresy, i další školicí a/nebo marketingové materiály a veškeré propagační materiály, jako jsou mimo jiné například trička, čepice, brože, magnetické značky, atd. Použití jména společnosti NHT Global na jakékoli věci, která není vyrobena či schválena společností NHT Global, je zakázáno, s výjimkou způsobu popsaného níže:

Mary Jones

NHT Global Independent Distributor (nezávislý distributor společnosti NHT Global)

NEBO

NHT Global Independent Contractor (nezávislý smluvní partner společnosti NHT Global)

 

Poznámka: Žádná jiná varianta se k popsání vztahu distributora ke společnosti NHT Global nesmí použít.

 

Uvedení v telefonních seznamech a zlatých stránkách. Distributoři nesmějí používat obchodní jméno společnosti NHT Global při reklamním uvádění svých telefonních a faxových čísel v části telefonního seznamu s bílými či zlatými stránkami nebo v internetovém telefonním seznamu, aniž by se identifikovali jako nezávislý distributor nebo nezávislý smluvní partner.

Uvádění bezplatných telefonních čísel. Distributoři společnosti NHT Global nesmějí uvádět své „bezplatné“ telefonní číslo pod obchodním jménem společnosti NHT Global, aniž by nejprve podali žádost o schválení Oddělením podpory (Support Department). V případě, že je získáno schválení pro uvedení bezplatného telefonního čísla, musí být uvedeno následujícím způsobem:

John Jones

NHT Global Independent Distributor (nezávislý distributor společnosti NHT Global)

NEBO

John Jones

NHT Global Independent Contractor (nezávislý smluvní partner společnosti NHT Global)

Poznámka: Žádná jiná varianta se k popsání vztahu distributora se společností NHT Global nesmí použít.

Označené šeky. Distributoři společnosti NHT Global nesmějí používat obchodní jméno společnosti NHT Global ani jakékoli její ochranné známky u svých obchodních či osobních šekových účtů.

Označené vizitky nebo hlavičky. Nezávislí distributoři společnosti NHT Global nesmějí vytvářet svoji vlastní grafiku pro vizitky či hlavičky se jménem a/nebo ochrannou známkou společnosti NHT Global. Jsou povoleny pouze verze a znění schválené společností NHT Global.

Písemné materiály společnosti. Při představování výrobků společnosti NHT Global a/nebo Plánu odměňování společnosti NHT Global se smí používat pouze oficiální písemné materiály společnosti NHT Global. Písemné materiály Společnosti se nesmějí kopírovat ani znovu tisknout bez předchozího písemného souhlasu od společnosti NHT Global, který lze získat prostřednictvím emailové komunikace, poštou nebo faxem od Oddělení pro dodržování předpisů (Compliance Department). Bannery, materiály pro veletrhy a další související propagační materiály musejí být předem a písemně schválené společností NHT Global. Položky na internetových stránkách Společnosti a duplicitních internetových stránkách distributora lze stahovat pro propagační účely.

Reklama. Při umisťování jakékoli reklamy v jakémkoli tisku, rozhlase, televizi, internetu, elektronických či jiných médiích se smí používat pouze materiály schválené Společností. Žádná osoba nesmí použít jméno, loga, ochranné známky nebo materiály společnosti NHT Global chráněné autorským právem v jakékoli reklamě, která není vyrobena společností NHT Global nebo bez výslovného písemného souhlas od Oddělení pro dodržován předpisů (Compliance Department) společnosti NHT Global. Pro schválení zašlete kopii navrhovaného reklamního materiálu poštou, faxem nebo emailem na Oddělení podpory (Support Department) nebo Oddělení pro dodržování předpisů (Compliance Department). Uveďte i popis umístění (zveřejnění, měsíc, rok, atd.). Společnost NHT Global zašle úpravy/souhlasy emailem, poštou nebo faxem se schvalovacím kódem. Schvalovací kódy musejí být viditelné na pravé dolní straně jakéhokoli schváleného materiálu. Jakmile je získáno schválení, nesmí se žádný text přidávat ani měnit. V případě, že je provedena jakákoli změna, musí se daný materiál znovu předložit ke schválení. Lhůta ke zpracování činí přibližně čtyřicet osm (48) hodin od obdržení.

Pravidla týkající se internetu a internetových stránek. Distributoři, kteří mají zájem si dělat reklamu na internetu, musejí jednat plně v souladu s Pravidly a postupy a jakákoli reklama na internetu podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany Oddělení pro dodržování předpisů (Compliance Department), které může podle svého výlučného uvážení jakýkoli reklamní materiál z jakéhokoli důvodu zakázat, mimo jiné včetně jakéhokoli materiálu publikovaného na internetu, nebo takového, u něhož je zájem jej publikovat na internetu.

– K tomu, aby mohli získat autorizaci pro schválené internetové stránky, musejí být Distributoři ve svém distributorském podniku aktivní.

– Distributoři, kteří mají zájem mít své vlastní internetové stránky na propagaci svého podniku NHT Global, si musejí vyžádat a získat schvalovací číslo, které musí být uvedeno na hlavní stránce internetových stránek, a to emailem od Oddělení pro dodržování předpisů (Compliance Department) před veřejným vystavením stránek a/nebo registrací jakýchkoli vyhledávačů. Žádné ústní souhlasy se neudělují. Před předložením informací na internetových stránkách ke schválení je důležité, aby veškeré hyperodkazy řádně fungovaly. Jakékoli a veškeré změny dříve schválených internetových stránek distributora musejí být opětovně předloženy k posouzení a schválení. Nedodržení těchto požadavků je porušením Pravidel a postupů společnosti NHT Global a může mít za následek pozastavení a/nebo ukončení pozice distributora.

– Internetové stránky distributora musejí být okamžitě a bez pochyb rozpoznatelné jako stránky nezávislého distributora společnosti NHT Global. Identifikace distributora jakožto nezávislého distributora musí být nápadně uvedena na hlavní stránce, jakož i na veškerých hlavních částech (tj. na stránkách o výrobcích, základních informacích, referencích, atd.).

– Žádné jiné výrobky, programy či společnosti se nesmějí zmiňovat ani zobrazovat a žádným způsobem se na ně nesmí odkazovat na jakýchkoli internetových stránkách, na kterých jsou uvedeny výrobky a/nebo programy společnosti NHT Global.

– Žádné názvy výrobků ani slova chráněná ochrannou známkou ve prospěch společnosti NHT Global se nesmějí používat jako součást URL adresy či doménového jména internetových stránek distributora. Distributoři si musejí být jisti, že získali předchozí souhlas před tím, než zakoupí URL adresy, jelikož společnost NHT Global nezaplatí za jejich výměnu.

– Žádné odkazy na jakékoli jiné internetové stránky mimo internetové stránky distributora společnosti NHT Global nejsou povoleny.

– Žádná tvrzení o zdravotních či léčebných vlastnostech ani srovnání výrobků nelze uvádět v jakýchkoli referencích s informacemi o výrobcích.

– Distributoři nesmějí činit jakákoli prohlášení o výdělcích nebo obratech, s výjimkou svých vlastních dokumentovaných individuálních výdělcích. Žádným způsobem se nesmějí reprodukovat či vystavovat jakékoli šeky. Při použití jakýchkoli výroků o příjmech musejí tyto výroky být ověřitelné a přesné.

– Použití referencí jiných než vlastních zkušeností samotného distributora vyžadují písemný souhlas od každého distributora nebo zákazníka, jehož reference a/nebo fotografie budou na internetových stránkách distributora použity. Získání souhlasu je povinností majitele internetové stránky. Kopie souhlasu musejí být předloženy spolu s žádostí o schválení internetových stránek Oddělení pro dodržování předpisů (Compliance Department) před uvedením na jakýchkoli internetových stránkách.

– Je povinností distributora zajistit, že veškeré informace, pravopis, interpunkce a gramatika jsou před předložením internetových stránek ke schválení správné.

– Veškeré internetové stránky distributora podléhají federálním, státním i místním zákonům a předpisům. Schválení obsahu internetových stránek distributora nezajišťuje právní soulad s požadavky veřejnoprávních orgánů v zeměpisné oblasti distributora.

Na internetových stránkách každého distributora musejí být obsaženy i následující výroky:

„Výroky uvedené v této publikaci nebyly vyhodnoceny jakýmkoli veřejnoprávním orgánem. Tyto výrobky nejsou určeny k diagnostikování, léčení, vyléčení či prevenci jakékoli choroby.“

„Tak jako u každého programu změny či udržování hmotnosti nebo užívání doplňků, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče před zahájením jakéhokoli režimu, zejména tehdy, máte-li jakékoli existující zdravotní potíže. Vždy si přečtěte pokyny uvedené na obalu a řiďte se jimi.“

„Výdělky a výsledky z hlediska úbytku hmotnosti uvedené v této publikaci nejsou nutně charakteristické, pokud jde o vaše výsledky. Vaše výsledky jakožto distributora společnosti NHT Global závisejí na vašem individuálním úsilí a vaší podnikavosti.“

„Informace o výrobcích a společnosti i marketingové informace a fotografie jsou chráněny autorským právem ve prospěch společnosti NHT Global a používají se se souhlasem.“

Doménová jména. Distributoři nesmějí používat nebo se pokusit zaregistrovat jakákoli obchodní jména, ochranné známky, servisní značky či názvy výrobků společnosti NHT Global, ani jméno Společnosti nebo jakoukoli jeho odvozeninu, pro jakékoli internetové doménové jméno.

Marketing prostřednictvím emailů a bulletinů. Distributoři, kteří emailem zasílají nevyžádané a neschválené emailové letáky, nebo k tomu používají jiné služby, plně odpovídají za veškeré informace týkající se výrobku i marketingového programu, které nejsou výslovně obsažené v reklamě a propagačních materiálech dodávaných přímo společností NHT Global. „Spamming“ jakož i telefonování či faxování bez souhlasu podle různých zákonů je přísně zakázáno. Jakékoli a veškeré informace představující společnost NHT Global nebo její výrobky mimo ty, které jsou poskytnuty společností NHT Global, musejí být písemně schváleny společností NHT Global.

Aukční prodej. Distributoři nesmějí výrobky společnosti NHT Global prodávat ani propagovat prostřednictvím živých, tichých, internetových ani jakýchkoli jiných druhů aukcí, a to ani tehdy, jsou-li nabízeny za doporučenou maloobchodní cenu Společnosti.

Veletrhy. S písemným souhlasem od společnosti NHT Global mohou distributoři vystavovat výrobky a příležitosti Společnosti na veletrzích. Žádost o účast na veletrzích musí být společností NHT Global obdržena v písemné podobě alespoň dva (2) týdny před veletrhem. Písemný souhlas od společnosti NHT Global musí být obdržen před účastí na takových akcích. Výrobky a příležitosti Společnosti jsou jedinými výrobky a příležitostmi, které se smějí nabízet v daném stánku na veletrhu. Vystavovat či distribuovat se smějí pouze marketingové materiály schválené Společností.

Tvrzení o příjmech. Distributoři nesmějí pro účely náboru ani z jakéhokoli jiného důvodu žádným způsobem vystavovat šeky na provize, ani činit konkrétní tvrzení či prohlášení o příjmech.

Rozhovory v médiích. Distributoři mají zakázáno poskytovat rozhovory do rozhlasu, televize, novin, bulváru či časopisů, jakož i využívat veřejná vystoupení, veřejné funkce nebo prohlášení jakéhokoli druhu vůči veřejným médiím za účelem propagace společnosti NHT Global, jejích výrobků nebo svého individuálního podniku NHT Global bez výslovného předchozího písemného souhlasu od společnosti NHT Global, který může být přiměřeně odepřen. Veškeré mediální kontakty či dotazy se musejí koordinovat prostřednictvím společnosti NHT Global a musejí obsahovat úplný popis formátu a místa rozhovoru.

Doporučení. Nelze tvrdit jakékoli doporučení ze strany jakýchkoli statutárních orgánů společnosti NHT Global nebo správců či třetích subjektů, s výjimkou toho, co je výslovně uvedeno v písemných materiálech a komunikacích společnosti NHT Global.

Nezávislá komunikace. Distributoři jakožto samostatné smluvní strany se nabádají k tomu, aby svým příslušným downline organizacím předávali informace a pokyny. Společnost NHT Global nabádá k uvážlivé distribuci bulletinů, školicích příruček a seminářů, i dalších organizačních programů. Distributoři však musejí identifikovat a rozlišovat mezi osobní komunikací a oficiální komunikací společnosti NHT Global a musejí jednat v souladu s těmito pravidly.

Školení distributorů. Distributoři odpovídají za účast na školeních u distributorů, které sponzorují. Asistence pro účely školení se poskytuje v písemných materiálech společnosti NHT Global a v dalších školicích nástrojích, jakož i na internetu. Dále platí, že se distributoři mohou zúčastňovat místních i oblastních školicích seminářů pro distributory.

Distributorské služby. Společnost NHT Global poskytuje každému distributorovi, který vytváří jakýkoli příjem jako distributor společnosti NHT Global, komunikace týkající se řízení a školení, včasné dodávky výrobků a prodejních materiálů, a přístup na internetu ke zprávám o prodeji prováděném jejich prodejní organizací za kalendářní období, ve kterém jsou provize a odměny získány a placeny.

Zákaz dalšího, opětovného či jiného balení. Další, opětovné či jiné balení výrobků společnosti NHT Global k dalšímu prodeji je přísně zakázáno, a to za jakýchkoli okolností.

Nahrávky. Distributoři nesmějí produkovat ani reprodukovat materiály v podobě audio či video nahrávek produkované společností NHT Global uvádějící podrobnosti o příležitosti či výrobcích společnosti NHT Global. Distributoři nesmějí pořizovat audio nahrávky jakékoli funkce společnosti NHT Global.

Zvedání telefonu. Distributoři nesmějí zvedat telefon s uvedením „NHT Global“ ani vytvářet nahrávky uvádějící „NHT Global“ nebo tak činit jakýmkoli způsobem, který by mohl volajícího vést k tomu, že by se domníval, že se dovolal do firemních kanceláří společnosti NHT Global.

Odpovědnost. Porušení kterýchkoli Pravidel a postupů může být důvodem pro pozastavení a/nebo ukončení distributorství dané osoby. Osoba dopouštějící se porušení může také podléhat občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti vyplývající z porušení Přihlášky a Smlouvy distributorství, Kodexu profesionální etiky, Pravidel a postupů společnosti NHT Global nebo zákona. Dále platí, že společnost NHT Global může zadržet platbu jakémukoli distributorovi společnosti NHT Global ve snaze vykompenzovat jakékoli škody utrpěné společností NHT Global v důsledku porušení Přihlášky a Smlouvy distributorství, Kodexu profesionální etiky, Pravidel a postupů společnosti NHT Global nebo zákona distributorem.

V. PLACENÍ PRÉMIÍ A ODMĚN

Distributorská přihláška a smlouva. Prémie a odměny nelze platit, dokud nebyla společností NHT Global prostřednictvím internetu obdržena a přijata vyplněná Distributorská přihláška a smlouva. Prémie se platí POUZE z prodeje výrobků společnosti NHT Global. Žádné prémie se neplatí z nákupu jakýchkoli prodejních materiálů, prodejních pomůcek, ani za nábor distributorů.

Šeky s provizí. Minimální výše platby šeků s provizí činí € 75,00 (sedmdesát pět euro) nebo podle požadavků v jakékoli cizí zemi. V případě, že vydělaná částka je menší než tato výše, bude přirůstat do té doby, než daná částka přesáhne výši € 75,00 (sedmdesát pět euro).

VI. NÁKUP A PRODEJ VÝROBKŮ

K tomu, aby se osoba stala distributorem společnosti NHT Global, se nevyžaduje žádný nákup. K tomu, aby se někdo stal distributorem společnosti NHT Global, se nevyžaduje nákup výrobku. / Distributoři společnosti NHT Global jsou oprávněni nakupovat výrobky od společnosti NHT Global za sníženou cenu.

Zákaz vytváření zásob. Úspěch společnost NHT Global závisí na maloobchodním prodeji konečnému spotřebiteli; veškeré podoby vytváření zásob se tedy považují za nevhodné. Společnost NHT Global uznává, že distributoři mohou mít zájem nakupovat určité výrobky v přiměřených množstvích pro své vlastní použití, i pro účely zásobování nových distributorů v rámci sponzorství. Společnost NHT Global však přísně zakazuje nákup výrobků výlučně ve snaze se kvalifikovat pro postup v rámci Plánu odměňování.

Odložená objednávka. V případě, že by jakýkoli výrobek nebo prodejní materiál nebyl po jakoukoli dobu k dispozici, dostanou distributoři společnosti NHT Global na výběr možnost podat objednávku a čekat, až budou dostupné, nebo objednávku zrušit s plnou refundací bez sankcí, a to do doby, než budou dané položky připraveny k přepravě.

Doručovací adresa. Pro účely přepravy přijímá společnost NHT Global pouze adresy budov. Objednávky se přepravují prostřednictvím UPS, aby mohly být sledovány, a v případě potřeby včasným způsobem nahrazeny. Poštovní přihrádky jsou přijímány pouze pro poštovní zasílání šeků s provizí.

Přímý nákup. Distributoři společnosti NHT Global mohou výrobky kupovat přímo od společnosti NHT Global. V případě, že distributor získá výrobek od svého sponzora nebo upline distributora a náhradní výrobek není umístěn prostřednictvím společnosti NHT Global, budou provize spojené s daným nákupem připsány sponzorovi nebo upline.

Poznámka: Distributoři společnosti NHT Global s řádným statusem mohou osobně podávat objednávky prostřednictvím internetových stránek společnosti NHT Global, přičemž nákup je za distributorské ceny při použití jejich vlastního PIN (osobního identifikačního čísla).

Nákupy prostřednictvím kreditní karty. Nákupy prostřednictvím kreditní karty smí provádět pouze ten jednotlivec, jehož jméno a adresa jsou na kreditní kartě. Kterýkoli distributor, který použije kreditní kartu jiné osoby k zaplacení nákupů, riskuje to, že mu bude distributorství pozastaveno až do prošetření a vyřešení jakýchkoli stížností týkajících se neoprávněných výdajů. Společnost NHT Global považuje takové transakce za podvodné a bude je hlásit příslušným úřadům k řešení.

Za žádných okolností nesmí žádný distributor vracet jakékoli nákupy prostřednictvím odpočtu u kreditní karty. Kterýkoli distributor, který tak učiní, okamžitě pozbude veškeré výhody objednávání prostřednictvím kreditní karty, dokud nejsou úvěrové prostředky nahrazeny ověřenými penězi. V případě, že je na kreditní kartu distributora uplatněn chybný výdaj, měl by daný distributor okamžitě kontaktovat Oddělení podpory (Support Department) společnosti NHT Global za účelem zahájení prošetření a vyřešení.

Úpravy provize. Kterýkoli upline distributor dotčený výrobky vrácenými společnosti NHT Global bude odpovídajícím způsobem podléhat úpravám svých účtů provizí, odměn a prémií, osobního objemu, atd. na základě veškerých provizí a prémií zaplacených z vráceného výrobku.

Prémiové nákupy. Prémiové nákupy zahrnují (1) přihlášení jednotlivce nebo subjektu jakožto distributora společnosti NHT Global bez vědomí takového jednotlivce nebo subjektu a/nebo bez uzavření Distributorské smlouvy takovýmto jednotlivcem nebo subjektem, (2) podvodné přihlášení jednotlivce nebo subjektu jako distributora; (3) přihlášení nebo pokus o přihlášení neexistujících jednotlivců nebo subjektů jako distributorů (fantomů), nebo (4) použití kreditní karty jménem distributora v případech, kdy daný distributor není majitelem účtu u takovéto kreditní karty. Prémiové nákupy představují podstatné porušení těchto Pravidel a postupů a jsou přísně zakázány.

Platební možnosti. Nákupy lze platit prostřednictvím bankovního převodu nebo jakékoli příslušné kreditní karty.

Náklady na přepravu. Je výhradní odpovědností distributora, který objednává, aby uvedl (a) způsob přepravy a přepravní prostředek, a (b) cílovou adresu. Dostupné způsoby jsou uvedeny na každém objednávkovém formuláři i na internetových stránkách společnosti NHT Global spolu s předplacenými náklady. Náklady na přepravu budou vypočteny automaticky.

Způsob přepravy balíků bude určován společností NHT Global na základě různých okolností, jako je například váha a místo určení, ledaže distributor uvede konkrétní přepravní pokyny.

Poznámka: V případě, že by přijímající strana objednávky přepravené od společnosti NHT Global odmítla převzetí a daná dodávka pak byla vrácena společnosti NHT Global, bude status objednávajícího distributora pozměněn na „neaktivní“ až do vyřešení odmítnuté dodávky. Poplatky za vrácení dodávky budou odečteny z účtu daného distributora.

Vrácené balíky. V případě, že je balík vrácen v důsledku chyby distributora, nebo v případě, že balík nebyl vyzvednut včasným způsobem a tudíž byl vrácen, účtuje společnost NHT Global distributorovi poplatek za opětovnou přepravu.

Včasné dodání výrobků a materiálů. Po zúčtování platby zpracovává společnost NHT Global vybrané výrobky a materiály k přepravě. V případě, že některá položka dočasně není v důsledku vysoké poptávky k dispozici, bude příjemce informován prostřednictvím balicího listu přiloženého k dodávce. V případě, že by nastala odložená objednávka, budou dané položky zaslány, jakmile budou k dispozici, obvykle do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla obdržena původní objednávka a platba.

Zvláštní objednávky. Společnost NHT Global nebude „zadržovat“ objednávky či pozdržovat dodávky výrobků, které byly zpracovány. Jakmile byla obdržena platba, musejí být veškeré objednávky uvolněny k přepravě.

Poškozené zboží. Přepravní společnost odpovídá za škodu, která vznikne poté, co se ujme fyzického držení zboží. Distributor, který obdrží poškozené zboží, by měl postupovat následovně:

 

 

Převzít dodávku.

Před tím, než řidič odjede, zdokumentovat na potvrzení o dodávce počet krabic, které se jeví být poškozené.

Uschovat poškozený výrobek a krabici/krabice k prohlédnutí zástupcem přepravce.

Domluvit si s přepravní společností termín, aby bylo poškozené zboží prohlédnuto.

Podat reklamaci u přepravní společnosti.

Uvědomit oddělení zákaznických služeb (customer service department) společnosti NHT Global.

Neúplné dodávky. Společnost NHT Global je hrdá na to, že objednávky plní přesným a včasným způsobem, avšak v těch vzácných případech, kdy k nim může případně dojít, bude náprava vyřešena rychle, aby nedocházelo k dalšímu zpoždění vůči příjemci. Každému distributorovi se poskytuje lhůta pěti (5) pracovních dnů po obdržení dodávky k nahlášení jakýchkoli nedostatků. Jakmile jsou oznámeny a ověřeny, společnost NHT Global chybějící položky odešle na adresu na původní objednávce.

Změny cen. Veškeré ceny výrobků a písemných materiálů společnosti NHT Global podléhají možnosti změn bez předchozího oznámení.

Maloobchodní ceny. Distributor nesmí nabízet jakoukoli cenu nižší, než je maloobchodní cena společnosti NHT Global. To zahrnuje mimo jiné i výrobky „zdarma“ nebo jakékoli jiné zvláštní ceny, které by klesly pod maloobchodní cenu. Žádný výrobek společnosti NHT Global se nesmí nabízet spolu s výrobky jakékoli jiné společnosti.

Maloobchodní prodej. Distributoři, kteří objednávají prostřednictvím internetu pro sebe nebo pro maloobchodní zákazníky, obdrží emailové potvrzení o přijetí a přepravě vedle balicího listu, který bude uvnitř balíku.

Maloobchodní prodejny. Společnost NHT Global je společností provozující přímý prodej. Náš úspěch vychází z prodeje přímo prostřednictvím našich distributorů (osobně) spotřebiteli, důvěrným a citlivým způsobem. Abychom udrželi tento osobní kontakt s našimi zákazníky a všem distributorům poskytovali rovnou příležitost prodávat výrobky společnosti NHT Global spotřebitelům, klade společnost NHT Global určitá omezení na prodej svých výrobků komerčním podnikům nebo jejich prostřednictvím.

Není povolena jakákoli distribuce výrobků prostřednictvím obchodů, není-li společností NHT Global udělen předchozí písemný souhlas.

Společnost NHT Global bude jediným, kdo posuzuje to, zda daný obchodní podnik porušuje pravidla, duch nebo smysl jejích směrnic a vyhrazuje si právo svůj souhlas upravovat, měnit nebo zrušit, a to podle toho, co budou případně vyžadovat aktuální obchodní podmínky.

Komisní prodej. Za účelem ochrany podniku společnosti NHT Global a integrity Společnosti platí, že výrobky společnosti NHT Global nelze dodávat jinému subjektu do komisního prodeje. Pouze autorizovaní distributoři společnosti NHT Global mohou výrobky společnosti NHT Global prodávat externím subjektům.

Společnost NHT Global nepošle výrobky jakémukoli distributorovi společnosti NHT Global do komisního prodeje.

Neaktivní distributorské pozice. U jakékoli distributorské pozice, která nebyla aktivována ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne přihlášení v podobě zaplacené objednávky výrobků a/nebo kancelářských služeb, se bude mít za to, že se od ní dobrovolně odstoupilo, a nebude se kvalifikovat pro pozdější obnovení. Dále platí, že neaktivní pozice bez jakýchkoli objednávek u BV a bez jakýchkoli kancelářských služeb budou společností NHT Global ukončeny po uplynutí 90 (devadesáti) dnů od počátku neaktivního stavu.

VII. MALOOBCHODNÍ ZÁRUKA A PRAVIDLA PRO VRACENÍ PENĚZ

Vrácení ze strany maloobchodního zákazníka. Společnost NHT Global nabízí 30 (třiceti) denní 100 % (stoprocentní) bezpodmínečnou záruku vrácení peněz na výrobky všem maloobchodním zákazníkům. Každý distributor společnosti NHT Global je zavázán svojí Smlouvou a Pravidly a postupy tuto záruku dodržovat. Před dokončením jakéhokoli maloobchodního prodeje musí distributor provést sdělení o právu zrušení, které je v každém případě stanoveno v objednávkových formulářích a písemných materiálech společnosti NHT Global. V případě, že je maloobchodní zákazník s jakýmkoli výrobkem společnosti NHT Global z jakéhokoli důvodu nespokojený, může daný maloobchodní zákazník nepoužitou část výrobku vrátit, při dodržení ustanovení a podmínek uvedených v objednávkovém formuláři, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů buď k nahrazení, výměně za jiný výrobek nebo plnému vrácení kupní ceny daného výrobku.

Autorizace vrácení výrobku. Před tím, než může být jakýkoli výrobek společnosti NHT Global vrácen, ať jde o chybu v přepravě, vrácení maloobchodním zákazníkem, poškozené výrobky či odstoupení, musí distributor kontaktovat Oddělení podpory (Support Department) společnosti NHT Global buď prostřednictvím faxu, poštovním doručením nebo emailem za účelem získání čísla autorizace vrácení zboží (Return Authorization Number – RMA). Jakýkoli balík obdržený bez takovéto identifikace jasně viditelné na vnější straně balíku bude odmítnut.

Kontrola jakosti. Společnost NHT Global vymění, v kogentních lhůtách stanovených příslušným zákonem, jakýkoli výrobek, u něhož se zjistí, že je vadný. Žádné výrobky však nesmějí být společnosti NHT Global vráceny před schválením toho, aby se tak učinilo, Oddělením podpory (Support Department), a to na základě žádosti prostřednictvím telefonu, faxu nebo emailu. Za účelem zajištění toho, že bude vydán náhradní výrobek, se vyžaduje přísné dodržování následujícího postupu:

Musí se podat písemná žádost o náhradu, uvádějící důvod žádosti a doprovázená ověřením platby a kopií formuláře Objednávky výrobku a balicího listu.

Společnost NHT Global po oznámení udělí pokyn distributorovi, kam výrobek poslat, a vystaví číslo autorizace vrácení zboží (RMA – Return Authorization Number), které musí být jasně napsané na vnější straně vráceného balíku. Po obdržení a ověření společnost NHT Global vyexpeduje náhradní výrobky.

Vrácení při odstoupení. V případě, že distributor zakoupil výrobky během doby účinnosti Smlouvy, mohou být veškeré výrobky v AKTUÁLNÍM, ZNOVU POUŽITELNÉM A OPĚTOVNĚ PRODEJNÉM stavu distributorem případně vráceny ve lhůtě 30 dnů ode dne skončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu, a, za podmínky takového vrácení, vrátí společnost NHT Global distributorovi alespoň 90 % (devadesát procent) původní čisté ceny po odečtení provizí zaplacených distributorovi. Poznámka: Započíst lze pouze provize získané v důsledku vrácení výrobku. Jakékoli takové žádosti budou považovány za odstoupení od distributorství.

Vrácení zboží společnosti  NHT Global je možné pokud jsou splněny tyto podmínky:

1. Vrácení produktů je možné pouze pro distributory kteří ukončili své členství.
2. Produkty nebyly zakoupeny ve zvýhodněných nabídkách.
3. Produkty je možné dále prodávat. To znamená že jsou použitelné, doba spotřeby není nižší než 10 měsíců nebo pokud společnost jasně uvedla že produkt se už nevyrábí, jde jen o sezónní nabídku a nebo jde o speciální promo akci na kterou se nevztahuje vrácení produktů.

V případě, že by distributor odstoupil zasláním písemného oznámení společnosti NHT Global ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od podepsání Distributorské přihlášky a smlouvy, musí distributor na své vlastní náklady vrátit neporušené a v dobrém stavu veškeré výrobky a materiály zakoupené a/nebo obdržené Společností a za podmínky takového vrácení vrátí Společnost distributorovi veškeré zaplacené částky.

V případě, že jsou vráceny zásoby, které nesplňují výše uvedené podmínky pro vrácení, bude takové zboží drženo po dobu třiceti (30) dnů, během kteréhožto času má distributor právo požadovat vrácení těchto věcí. Distributoři zaplatí veškeré poplatky za přepravu. V případě, že by tento požadavek nebyl Oddělením podpory (Support Department) společnosti NHT Global obdržen ve lhůtě uvedené výše, vyhradí si společnost NHT Global právo takové zásoby zničit, a to bez další náhrady vůči distributorovi, který je předložil k posouzení. Za účelem zajištění toho, aby bylo včasným způsobem provedeno vrácení peněz, je třeba provést následující kroky:

 

Musí být podána písemná žádost, buď faxem nebo emailem, na Oddělení podpory (Support Department) NHT, jasně uvádějící důvod pro odstoupení a pro vrácení výrobku a/nebo prodejních materiálů.

Po obdržení řádných informací poučí společnost NHT Global distributora o tom, kam poslat dané výrobky, spolu s autorizací vrácení zboží (RMA – Return Merchandise Authorization), která musí být jasně viditelná na vnější straně balíku. (Jakékoli vrácení bez těchto informací viditelných na vnější straně balíku bude bez výjimky odmítnuto). Společnost NHT Global provede vrácení peněz přibližně ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne obdržení autorizovaného zboží.

Distributor nese náklady na přepravu jakéhokoli zboží do společnosti NHT Global.

Distributor přebírá odpovědnost za balení a přepravu výrobků zpět způsobem, který zajistí, že budou obdrženy včasným způsobem a bez jakéhokoli poškození.

Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, jakým byla obdržena platba. To znamená, že v případě, že byla původně použita kreditní karta, bude refundace zaslána na tu samou kartu.

Neschválené vrácení. V případě, že by distributor odmítl převzetí jakékoli dodávky společnosti NHT Global nebo požádal o vrácení jakéhokoli dříve zakoupeného výrobku k vrácení peněz, bude taková žádost považována za dobrovolné odstoupení.

Výměny. Společnost NHT Global nepřijme výměny výrobků od distributorů.

VIII. OBECNÁ USTANOVENÍ

Vedení záznamů. Společnost NHT Global nabádá všechny své distributory, aby vedli úplné a přesné záznamy o svých obchodních transakcích. Společnost NHT Global může vykonat své opční právo požádat o záznamy týkající se maloobchodního prodeje nebo jiných záležitostí, které jsou popsány v tomto dokumentu nebo u nichž to požaduje příslušný zákon.

Dodatky. Za účelem udržení realizovatelného Marketingového programu v měnících se hospodářských podmínkách a/nebo k dosažení souladu se změnami federálních, státních či místních zákonů, si společnost NHT Global vyhrazuje právo podle svého uvážení měnit Pravidla a postupy stanovené v tomto dokumentu, své distributorské ceny nebo doporučené maloobchodní ceny, dostupnost a složení výrobků, i Plán odměňování, a to bez předchozího oznámení a podle toho, co bude považovat za vhodné. Takovéto úpravy Pravidel a postupů a Plánu odměňování i veškeré jejich změny se stanou závaznou součástí Smlouvy uveřejněním na oficiálních internetových stránkách společnosti NHT Global. Je povinností distributora průběžně sledovat současné a aktualizované informace a společnost NHT Global žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli distributorovu neznalost správných a aktuálních informací v případě, že ten tak nečiní. V případě jakéhokoli rozporu mezi Smlouvou a jakýmkoli takovým dodatkem je rozhodující dodatek. V případě, že je pozměněn leták Společnosti, katalogy výrobků, ceníky, písemné materiály, internetové stránky, informace zasílané faxem na požádání, atd., je pro použití distributory společnosti NHT Global povolena pouze nejaktuálnější verze.

Žádné vzdání se. Skutečnost, že společnost NHT Global nevykonala jakékoli oprávnění vyplývající z těchto Pravidel a postupů nebo netrvala na přísném dodržení jakékoli povinnosti nebo ustanovení tohoto dokumentu distributorem, ani žádná zvyklost či praxe stran v rozporu s těmito Pravidly a postupy nepředstavuje vzdání se práva společnosti NHT Global požadovat přesné dodržování těchto Pravidel a postupů. Vzdání se ze strany společnosti NHT Global může být učiněno pouze v písemné podobě prostřednictvím oprávněného statutárního orgánu společnosti NHT Global.

Vzdání se společností NHT Global nároků z jakéhokoli konkrétního porušení ze strany distributora neovlivní ani nenaruší práva společnosti NHT Global ve vztahu k jakémukoli následnému porušení, ani se žádným způsobem nedotkne práva či povinnosti jakéhokoli jiného distributora, a jakékoli zpoždění či opominutí ze strany NHT Global ve vztahu k výkonu jakéhokoli práva vyplývajícího z porušení neovlivní ani nenaruší právo společnosti NHT Global ve vztahu k danému či jakémukoli následnému porušení.

Hlášení případů porušení pravidel. Distributoři, kteří si všimnou porušení pravidel jiným distributorem, by měli podat písemnou zprávu o daném porušení na Oddělení pro dodržování předpisů (Compliance Department) společnosti NHT Global, a to buď prostřednictvím faxu, pošty či emailu. Takové dokumenty musejí obsahovat podpis pisatele a identifikační číslo distributora. Anonymní stížnosti nebudou přijímány. Poznámka: Nebudou přijímány žádné telefonáty o takovýchto záležitostech, neboť dokumentace musí být předložena v písemné podobě, a to jak ze strany stěžovatelů, tak i nakonec ze strany osoby či osob nařčených z porušení předpisů. Ve zprávě by měly být obsaženy i podrobnosti o daném případu, jako jsou například data, počet výskytů, zúčastněné osoby, svědci, i jakákoli další podpůrná dokumentace.

Rozhodné právo. Smlouva se řídí italským hmotným právem a v souladu s ním se provádí i její výklad.

Rozhodčí řízení. Veškeré spory a nároky související se společností NHT Global, Smlouvou, nebo jejími výrobky, právy a povinnostmi distributora společnosti NHT Global, nebo jakýmikoli nároky nebo příčinami žalob souvisejícími s plněním buď distributora nebo společnosti NHT Global na základě Smlouvy, a/nebo nákupem výrobků distributorem budou úplným a konečným způsobem vyřešeny v rozhodčím řízení podle Pravidel rozhodčího řízení „Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano“, a to třemi (3) rozhodci, kteří budou jmenováni a budou působit v souladu s uvedenými Pravidly. Rozhodci jsou povinni uplatňovat italské hmotné právo a svůj nález vydají „secondo diritto“. Místem konání rozhodčího řízení bude Milan v Itálii. Veškerá jednání v rámci rozhodčího řízení, včetně argumentace a písemných podání, musejí být vedena v italském jazyce a řídí se (v takovém rozsahu, v jakém to není určeno výše uvedenými Pravidly rozhodčího řízení) italskými procesními pravidly vztahujícími se na mezinárodní rozhodčí řízení. Rozhodnutí rozhodce je konečné a pro strany závazné a v případě potřeby může být převedeno na rozsudek u jakéhokoli příslušného soudu. Tato rozhodčí doložka zůstane v účinnosti i po skončení nebo uplynutí doby trvání Smlouvy.

Bez ohledu na předchozí ustanovení platí, že rozhodčí řízení nebude mít žádnou příslušnost ve vztahu ke sporům týkajícím se vlastnictví, platnosti nebo zápisu nebo jakéhokoli označení jiného duševního vlastnictví nebo chráněných důvěrných informací společnosti NHT Global bez písemného souhlasu společnosti NHT Global. Společnost NHT Global může požadovat jakékoli příslušné opatření u jakéhokoli příslušného orgánu ve vztahu k těmto sporům a ve vztahu k penězům dluženým společnosti NHT Global. Vedle peněžité náhrady škody může společnost NHT Global získat opatření v podobě soudního zákazu či příkazu proti distributorovi porušujícímu Smlouvu, i ve vztahu k jakémukoli porušení nebo zneužití ochranné známky, autorského práva nebo pravidel o důvěrných informacích společnosti NHT Global.

Nic z toho, co je uvedeno v tomto pravidle, nebrání kterékoli straně v tom, aby u jakéhokoli příslušného soudu požadovala a získala exekuční nařízení, dočasný příkaz či zákaz, předběžný příkaz či zákaz a/nebo jiný příkaz či zákaz v průběhu jakéhokoli rozhodčího či jiného řízení nebo po jakémkoli rozhodčím či jiném řízení nebo do vypořádání rozhodnutí vydaného v souvislosti s jakýmkoli rozhodčím nebo jiným řízením.

Existence jakéhokoli nároku nebo příčiny žaloby distributora proti společnosti NHT Global, ať založené na Smlouvě či z jiného titulu, nepředstavuje obranu proti tomu, aby společnost NHT Global vymáhala závazky a ujednání obsažené ve Smlouvě.

Celá smlouva. Tato Smlouva (skládající se z těchto Pravidel a postupů, Distributorské přihlášky a smlouvy a Plánu odměňování), v nynější podobě či v podobě na základě případných pozdějších změn, představuje celou smlouvu stran ohledně jejich vztahu, předmětu tohoto dokumentu a s ním souvisejících záležitostí. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními Pravidel a postupů, Distributorské přihlášky a smlouvy a Plánu odměňování mají ustanovení Distributorské přihlášky a smlouvy přednost a převahu.

Oddělitelnost. V případě, že podle jakéhokoli příslušného a závazného zákona či pravidla jakékoli příslušné jurisdikce je jakékoli ustanovení Smlouvy, včetně těchto Pravidel a postupů, nebo jakékoli specifikace, standardu či provozního postupu, které společnost NHT Global předepsala, prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, má společnost NHT Global právo neplatné či nevymahatelné ustanovení, specifikaci, standardní provozní postup nebo jakoukoli jejich část upravit, a to v rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo platné a vymahatelné. Distributor je jakoukoli takovou úpravou vázán. Daná úprava bude účinnou v jurisdikci, ve které se vyžaduje.

Omezení náhrady škod. V takovém rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, platí, že společnost NHT Global a její spřízněné subjekty, statutární orgány, ředitelé, zaměstnanci a další distributoři neodpovídají za ušlý zisk, vedlejší, zvláštní, následné či exemplární škody, které případně vyplynou z jakéhokoli nároku jakéhokoli druhu souvisejícího s plněním, neplněním, jednáním nebo opomenutím společnosti NHT Global ve vztahu k obchodnímu vztahu nebo jiné záležitosti mezi Distributorem a společností NHT Global, ať ze smlouvy, občanskoprávního deliktu či přísné odpovědnosti, a každý Distributor tímto uvedené subjekty veškeré takové výše uvedené odpovědnosti zprošťuje a jakéhokoli takového nároku se vzdává. Dále je dohodnuto, že jakákoli náhrada škody Distributorovi, s výjimkou případu podvodu nebo hrubé nedbalosti, nepřesáhne, a tímto se výslovně omezuje na, částku odpovídající výši ceny neprodaných výrobků společnosti NHT Global vlastněných Distributorem, které jím byly přímo zakoupeny od společnosti NHT Global, a jakýchkoli splatných provizí nebo prémií.

X